GVCN: Cô Nguyễn Thúy Dung và cô Trần Mộng Hoài

Ban liên lạc:  

1. Nguyễn Khắc Tùng  0983036126

2. Lê Minh Thứ      0915004209