GVCN: Cô Phạm Thị Biên

Ban liên lạc: 

1. Lê Thu Hạnh  01643991868

2. Bùi Thị Hoa     01272860989