GVCN: Cô Trần Thị Minh và cô Nguyễn Kim Phương

Ban liên lạc:  Nguyễn Trung Dũng    0914881882