GVCN: Cô Đàm Thanh Thủy

Ban liên lạc: Nguyễn Tiến Hoàn  0913314146