GVCN: Cô Trần Thị Thược

Ban liên lạc: 

1. Dương Mạnh Chiến  0913071458

2. Vũ Thị Hoàng Huệ 0904610386