GVCN: 

 Thầy Hoàng Đức Minh

Thầy Trần Văn Việt

 Cô Phạm Thị Mai

Cô Nguyễn Thị Nghĩa

Ban liên lạc:

1. Nguyễn Văn Tiến  0913265766

2. Ngô Thái Yên  01236914626