GVCN: Cô Tống Vân Hoài

 Ban liên lạc: Ninh Thị Mỹ Ngà  0904600333