GVCN: Cô Nguyễn Kim Phượng và Thầy Nguyễn Đức Hòa

Ban liên lạc: Trần Thị Huệ  0903426008