GVCN: Cô Trịnh Hồng Dương và Cô Phạm Thị Mai

Ban liên lạc: 

1. Trần Thị Hoa   01696808681

2. Nhữ Quốc Khánh  0918938298