GVCN: Thầy Nguyễn Hữu Giản và Cô Vũ Kim Phương

Ban liên lạc:

1. Bùi Thanh Thủy           0904044110

2. Nguyễn Anh Tuấn    01687666866

3. Nguyễn Duy Mạnh  0917255308