GVCN: Cô Nguyễn Thúy Dung

Ban liên lạc: 

1. Vũ Huyền My   0915176881

2. Nguyễn Thanh Hoa  0914802289

3. Tống Thanh Tuấn 0986426888