GVCN: Cô Hoàng Thùy Dương và Cô Hoàng Thị Hồng

Ban liên lạc: Nguyễn Tiến Xuân