GVCN: Cô Trần Thị Thược

Ban liên lạc: 

1. Phạm Quốc Khánh  0936963880

2. Trần Ngân Hà    0988808370