GVCN: Cô Trần Băng Tâm và Cô Trần Thị Thược

Ban liên lạc: Trần Tuấn Hùng  0902069962