GVCN: Cô Ngô Hồng Liên

Ban liên lạc: 

1. Nguyễn Hữu Học  01688342999

2. Đinh Xuân Phong  0968622181