GVCN: Cô Nguyễn Thị Thủy

Ban liên lạc:

1. Vũ Đặng  Hùng Cường  01652338533

2. Hoàng Sơn Tùng  01686186891