GVCN: Cô Hoàng Hương Hương

Ban liên lạc: 

1. Phạm Thị Huyền Trang  01654485850

2. Phạm Anh Tuấn   01666499233

3. Nguyễn Thị Huyền   01675446017