GVCN: Cô Giang Thị Hương Giang

Ban liên lạc:

1. Ngô Thành Trung  0165457913

2. Nguyễn Văn Vũ  01259330787