GVCN: Cô Giang Thị Hương Giang

Ban liên lạc:

1. Đõ Thị Thu Hằng  0942238713

2. Nguyễn Trần Bích  Diệp  01216322000