GVCN: Cô Hoàng Thị Hồng

Ban liên lạc:

1. Hoàng Thị Hoài Thương

2. Trần Mai Anh