V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đầu năm học 2018-2019 và dịp Lễ Quốc khánh 02/9