Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”