v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 -2018, triển khai nhiệm vụ năm 2018-2019