v/v thực hiện một số nội dung trước khai giảng năm học mới 2018-2019